Facebook
ДГ Радост
Детска градина град Ихтиман

Родителска среща

Уважаеми родители,

Във връзка с започването на новата учебна година Ви уведомявам,че 

ще се проведат родителски срещи по групи ,като следва:

1.Група "Слънчице" на 17.09.2019 година от 17.00 часа в стаята на групата в основната сграда

2.Група "Ябълка" на 18.09.2019 година от 17.00.часа в стаята на групата в основната сграда

3.Група "Смехорани" на 19.09.2019 година от 17.00 часа в стаята на групата в основната сграда

4.Група "Калинка " на 24.09.2019 година от 17.00часа в стаята на групата в основната сграда

5.Разновъзрастова група с.Стамболово на  30.09.2019 година в стаята на групата в филиал с. Стамболово

 

Родителските срещи ще бъдат проведени по групи  по установен дневен ред от учителите и директора на детската градина

Учителите на групи да изготвят протокол от проведената среща с подпис на присъстващите родители.   

                                                                                                   С уважение,

                                                                                                   Директор:

                                                                                                  Таня Станкова

                                                                                                 

                                                                                                                       

Уважаеми родители,подадени от учителите по групи за попълване на въпросниците свързани с дейността на детската градина на 24-25.10.2019 година.

На 21.10.2019 година в 17.00 часа в стаята на директора в основната сграда ,Ви каня за провеждане на инфо среща.

                                                                                                          С уважение,

                                                                                                          Директор:

                                                                                                          Таня Станкова