Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Ихтиман

Материална база

Масивна и функционална сграда построена за целта ,намираща се в град Ихтиман ,ул. "Шипка"№14/основна сграда /.

През 2008 година част от сградата на детската градина е предоставена за разкриване на ДЦДУМ в община Ихтиман.

Стаите  в детската градина са слънчеви и просторни и отговарят на изискванията ,съгласно действащата нормативна

база.

На 03.06.2019 година в детската градина се откри нова кухня ,която обслужва и децата на ДЦДУМ.

През 2019 година се изгради и ново перално помещение ,отговарящо на изискванията .

През 2019 година се създаде стая "Ресурсен кабинет",тъй като в детската градина се обучават и възпитават деца със

СОП.

В ДГ" Радост" има изградени площадки за игри и отдих на децата ,има физкултурен салон .

Сградата в село Стамболово - филиал към ДГ  "Радост"  град Ихтиман се намира в края на селота и е в добро общо

техническо състояние. Отоплението е със самостоятелно парно на ел. ток изградено през 2019 година с цел подобряване

условията за работа и обучение.

През 2020 година при планиране на бюджета  общинска дейност -2311 по параграф 10-30 текущ ремонт са предвидени

средства за подобряване на физическата среда съгласно чл.22,ал 2,т.12 от ЗПУО.