Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Ихтиман

История

Детска градина "Радост" открива врати за децата на община Ихтиман на 2 май 1976 година.

При откриването името на детската градина е  ОДЗ "Калина Милчева".

През 1976 година децата са 140 ,разпределени в 6 групи / 4 групи детска градина и 2 групи ясла/.

С любов към децата работи и първия учителски колектив с директор госпожа Вуева и учители Виолета Сугарева,

Снежана Минева ,Иванка Миткова и др.

През 1983 година е открит филиала в село Стамболово с по една група детска градина .

От 1992 година до 30.04 .2017 година директор на детската градина е госпожа Виолета Сугарева.

С решение на ОбС град Ихтиман и Заповед на Кмета община Ихтиман от 01.04.2008 година се закрива яслената група

и се създава ДЦДУ град Ихтиман.

Към момента има 5 групи / 4 в основната сграда в град Ихтиман и 1 разновъзрастова в село Стамболово/.

На 03.06.2019 година се откри нова кухня  в детската градина ,която обслужва и децата на ДЦДУМ.

Към момента се работи по проект "Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община

Ихтиман.