Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Ихтиман

Обществен съвет

Съгласно Заповед №198/ 28 .12.2017 година на Директор на ДГ"Радост" град Ихтиман и актуализирана 

от 16.09.2019 година е определено:

              Председател: Валентина Енчова Христова / представител от родителите/

              Членове: 

                      1. Даниела Митева зам.кмет община Ихтиман/ представител от финансиращия орган/

                      2. Стефан Ивов Бонев/ представител от родителите /

                      3. Ирина Руменова Гъдева/ представител от родителите 

                      4. Антония Викторова Сотирова/представител от родителите /

Резервни членове :

1. Биляна Георгиева Петрова / представител от родителите 

2. Анелия Иванова Минева/ представител от родителите/

 

Членовете на обществения съвет на ДГ" Радост" попълват декларация ,с която удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5 ,ал. 1 от Правилник за създаване ,устройство и дейността на обществените съвети съм детските градини.